TÍNH LÃI KÉP

Nhập số tiền
Lãi suất (%/năm)
Thời gian:
Chu kỳ lãi kép

Trình tính lãi kép (lãi cộng dồn) online

Lãi kép (lãi cộng dồn) là gì?

Lãi kép là tiền lãi phát sinh khi lãi vay được thêm vào vốn ban đầu, do đó, từ thời điểm đó trở đi, lãi phát sinh được tính dựa trên tổng của vốn ban đầu và số tiền lãi vừa kiếm được. Sự bổ sung tiền lãi vào vốn bán đầu được gọi là tính lãi kép hay nhập vốn.

Công thức tính lãi kép

FV = PV x (1 + i)^n

Trong công thức lãi kép:

FV: giá trị của tương lai ở năm thứ n

PV: giá trị của số vốn tại thời điểm hiện tại

n: số năm

i : là lãi suất

Ví dụ: Có 1 tỷ VNĐ đem gửi tiết kiệm với lãi suất 7%/ năm thì sau 10 năm thì tổng lãi suất kép là bao nhiêu?

Áp dụng công thức lãi kép, thay thế các giá trị PV là 1 tỷ, i là 7%n là 10 năm thì số tiền vốn lẫn lãi là 1,967,151,357

  • Copyright © 2022 Hoangkhien.com. All rights reserved
Đầu tư Chứng chỉ quỹ - Cơ hội lớn cho các nhà  đầu tư không chuyên